* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .ca, .com, .net, .org, .info, .biz, .on.ca, .bc.ca, .ab.ca, .mb.ca, .nb.ca, .nf.ca, .nl.ca, .ns.ca, .nt.ca, .nu.ca, .pe.ca, .qc.ca, .sk.ca, .yk.ca